Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru Asociaţia Clujul pentru Viață, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Universității, nr. 1, ap. 30 în calitate de operator de date cu caracter personal.

Prin acest document vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.clujulpentruviata.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.clujulpentruviata.ro, vom prelucra datele

pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiuniunilor de înscriere în diferitele proiecte ale Asociației Clujul pentru Viață (ex. concursuri,sesiuni de întrebări și răspunsuri) sau la secţiunea contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociaţia Clujul pentru Viață prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de recrutare de voluntari în diverse proiecte

 • pentru prelucrarea donațiilor sosite de la dumneavoastră 

 • pentru activități organizate pe bază de înscriere

 • pentru a comunica cu d-voastră în cazul unor solicitări de ajutor

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază faptul că dumneavoastră sunteţi cei care iniţiaţi contactul cu noi şi ne furnizaţi în mod voluntar aceste informaţii.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociaţiei Clujul pentru Viață de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Asociaţia Clujul pentru Viață va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Asociaţia Clujul pentru Viață nu va dezvălui datele furnizate de dumneavoastră pe site către terţe părţi fără acordul dumneavoastră.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociaţia Clujul pentru Viață nu vor fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiaţi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de

prelucrare efectuate de către Asociaţia Clujul pentru Viață, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociaţiei Clujul pentru Viață cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociaţia Clujul pentru Viață a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociaţia Clujul pentru Viață să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv  dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociaţia Clujul pentru Viață către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociaţiei Clujul pentru Viață sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociaţia Clujul pentru Viață poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@clujulpentruviata.ro.